Εργασία Πρακτική Άσκηση, δουλειά | Δημοφιλείς εργοδότες